பரம்பரை தொழில் இருந்தும் சுயமாக பிடித்த தொழிலை கற்று முன்னேறிக்கொண்டு இருக்கும் ஒரு இளைஞன்!

May 28, 2022 12:10 pm

Read next: மருத்துவ துறையில் இருந்துகொண்டே இசைத்துறையில் சாதிக்க துடிக்கும் இளைஞனுடன் ஓர் சந்திப்பு!