இலங்கை பாராளுமன்ற தேர்தலும் தமிழ் மக்களும்-அரசியல் ஆய்வாளர்களின் கருத்துக்கள்

1 month

வாங்களிப்பு மீதான சிந்தனை மாற்றமும் தமிழ் மக்களும் 
சி. ஆ. ஜோதிலிங்கம்
அரசியல் ஆய்வாளர் 

தமிழ்மக்கள் எந்த அடிப்படையில் வாக்களிப்பது 
நிலாந்தன் 
அரசியல் ஆய்வாளர் 

தமிழ்மக்களின் தெரிவு எப்படி அமைய வேண்டும் 
K.T.கனேசலிங்கம்
அரச அறிவியல் துறை 
யாழ் பல்கலைக்கழகம்.

Read next: சீனாவில் இன்றய பங்குச் சந்தை நிலவரம் 13.6.2020