ஐசிஸ் இன் பிடியிலிருந்து தப்பித்த ஷம்சியா ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள முதல் தரப் பல்கலைக்கழகத்தில் முதல் மாணவியாகச் சித்தியைப் பெற்று உள்ளார்

Oct 01, 2020 04:04 pm

Comments