சனிக்கிழமை ஹோரை

May 14, 2022 12:01 am

காலை

6-7 சனி - அசுபம்

7-8 குரு - சுபம்

8-9 செவ்வா - அசுபம்

9-10 சூரியன் - அசுபம்

10-11 சுக்கிரன் - சுபம்

11-12 புதன் - சுபம்


பிற்பகல்

12-1 சந்திரன் - சுபம்

1-2 சனி - அசுபம்

2-3 குரு - சுபம்


மாலை

3-4 செவ்வா - அசுபம்

4-5 சூரியன் - அசுபம்

5-6 சுக்கிரன் - சுபம்

6-7 புதன் - சுபம் 

நல்ல நேரம் பார்த்து ,நல்ல ஹோரை பார்த்து செய்யும் காரியங்கள் - மிக மோசமான தசை ,புக்தி காலங்களிலும் உங்களுக்கு ஒரு அரு மருந்தாக அமையும்.


ஓரை என்றால் என்ன?

ஓரை என்பதற்கு ஆதிக்கம் எனப் பொருள்.

ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு கிரகத்தின் ஆதிக்கம் மிகுந்து காணப்படும்.

Read next: இரண்டு மில்லியன் உக்ரேனியர்களை நாடு கடத்தும் ரஷ்யாவின் கொடூர திட்டம்