இலங்கையின் முல்லைத்தீவில் மின்னல் தாக்கி மூன்று விவசாயிகள் உயிரிழப்பு.

முக்கியச் செய்திகள்

கருத்து & பகுப்பாய்வு

அறிந்திருக்க வேண்டியவை

உலகம்

பொழுதுபோக்கு

விளையாட்டு